Regulamin Sklepu Internetowego Ministerstwo Dobrych Snów

I. Ogólne
1. Uregulowania zawarte w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego Ministerstwo Dobrych Snów (dalej: „Regulamin”) mają zastosowanie do wszelkich obecnych i przyszłych stosunków prawnych w zakresie działalności sklepu internetowego https://ministerstwodobrychsnow.pl (dalej: „Sklep”) z siedzibą w Bielsku-Białej (43-316) przy ul. Klemensa Matusiaka 3, NIP: 9371225896 (dalej: „Ministerstwo Dobrych Snów„) z klientami Sklepu.
2. Ministerstwo Dobrych Snów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materacy, mebli i artykułów wyposażenia wnętrz dla osób pełnoletnich fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (dalej: „Klient”) a Ministerstwem Dobrych Snów.
4. Każdy klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem.
5. W przypadku Klientów-konsumentów do umów zastosowanie mieć będą m.in. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

II. Zamówienia
1. Zamówienia przejęte za pośrednictwem Sklepu realizowane będą przez Ministerstwo Dobrych Snów.
2. Składanie zamówienia przez Klienta odbywa się na stronie internetowej Sklepu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
3. Dodanie produktu do „koszyka” oraz potwierdzenie zamówienia oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza zamówienia, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany przez siebie sposób płatności. Skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza (np. niedostarczenie zamówionego produktu albo opóźnienie dostawy) obciążają Klienta.
5. W przypadku Klientów, którzy chcą otrzymać fakturę VAT jako dokumentację transakcji konieczne jest podanie w zamówieniu dokładnych danych Klienta. Faktura VAT lub paragon zostaje przekazana Klientowi wraz z dostarczeniem towaru.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający fakt wpływu zamówienia
7. O szczegółach realizacji zamówienia, warunkach dostawy i kosztach transportu sklep poinformuje w osobnym mailu.
8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Ministerstwo Dobrych Snów zaliczki wpłaconej przez Klienta zgodnie z danymi zawartymi w e-mailu w wysokości minimum 30% wartości zamówienia.

9. Termin realizacji zamówienia określony jest każdorazowo przy zakupie produktu a jego upływ liczony jest od daty zaksięgowania zaliczki na koncie. W razie niemożliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych od Ministerstwo Dobrych Snów zostanie wskazany nowy termin, o którym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Termin realizacji podany każdorazowo przy każdym produkcie określa czas kompletowania zamówienia na magazynie. Do określenia czasu otrzymania towaru należy uwzględnić dodatkowo czas dostawy, który jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy.

10. Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu braku towaru wobec Ministerstwa Dobrych Snów.

11. Ministerstwo Dobrych Snów na bieżąco informuje Klienta o zmianach w statusie zamówienia. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
12. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. (Konsument) – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Ceny
1. Ceny na stronie internetowej Sklepu obowiązują od dnia złożenia zamówienia przez cały okres jego realizacji.
2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

 1. Płatności i dostawa
  1. Formy płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Ministerstwo Dobrych Snów: BANK PEKAO 29 1240 1170 1111 0010 7636 3376;
  b) gotówką w siedzibie salonu w Bielsku-Białej (43-316) przy ul. Klemensa Matusiaka 3.
  2. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Koszty dostawy ponosi Klient.
  2a. Uszkodzenia mebli powstałe podczas transportu należy reklamować na podstawie sporządzonego protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta oraz kuriera.
  3. Koszt dostawy nie obejmuje usługi wniesienia towaru do mieszkania.
  4. Możliwy jest odbiór osobisty towaru z magazynu po uprzednim ustaleniu terminu.
  5. Wysyłka towaru do Klienta albo odbiór osobisty następuje po uregulowaniu całej ceny towaru na rzecz Ministerstwa Dobrych Snów.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostawy z opcji „Kurier” na transport Ministerstwo Dobrych Snów lub odwrotnie, jednak bez zmiany kosztów dla klienta.

 

V. Siła wyższa
1. Wystąpienie siły wyższej jak również innych wypadków losowych, które opóźniają lub utrudniają realizację umowy, a których Ministerstwo Dobrych Snów nie mogła przewidzieć lub nie mogła im zapobiec, zwalniają Ministerstwo Dobrych Snów z obowiązku realizacji umowy w czasie tych zakłóceń.
2. Wszelkie zdarzenia niezależne od Stron niniejszej umowy a mające wpływ na realizację umowy mieszczące się w definicji „siły wyższej”, zwalniają Strony od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

VI. Rękojmia za wady towarów
1. Rękojmia za wady fizyczne i prawne towarów oraz ich elementów dodatkowych jest wyłączona. Nie dotyczy to Klientów – konsumentów (por. punkt 2 poniżej).
2. Ministerstwo Dobrych Snów odpowiada wobec Klienta – konsumenta, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Klient – konsument nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. W celu skorzystania z ww. uprawnień Klient – konsument musi zawiadomić Ministerstwo Dobrych Snów w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Ministerstwo Dobrych Snów nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient – konsument o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli klient – konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym , to zgodnie z polskim prawem prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  2. Klient – konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku umowa jest uważana za niezawartą, a Klient – konsument jest uprawniony do zwrotu pierwotnie poniesionych kosztów za towar oraz jego wysyłkę. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia przesłania odstąpienia od umowy.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta – konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar, który przeznaczony był do montażu i został zmontowany nie podlega zwrotowi, ponieważ klient dokonał czynności w sposób ewidentny umniejszających jego wartość. Towar po demontażu nie jest towarem nieużywanym.
  6. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą. Konsument, w sytuacji zawarcia Umowy ze Sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup Produktu, będącego przedmiotem Umowy pomiędzy nim a Sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy Konsumentem a Kredytodawcą.

VIII. Reklamacje
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli świadczenia przewidziane w umowie lub Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami umowy lub Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej e-mailem lub w formie pisemnej na adres siedziby Ministerstwo Dobrych Snów.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta, zdjęcia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ministerstwo Dobrych Snów zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Ministerstwo Dobrych Snów rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z dokumentem dostawy lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:
a) zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy kurierskiej w trakcie odbioru towaru;
b) sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej;
c) telefonicznie lub e-mailem powiadomić Ministerstwo Dobrych Snów.
6. W przypadku mebli wykonanych z litego drewna zróżnicowania w odcieniu, drobne spękania
na sękach i małe rysy są uwarunkowane naturalnie i nie są wadami jakościowymi przez co nie
podlegają reklamacji. Te odchylenia w barwie i strukturze są znakami oryginalności materiałów i
stanowią szczególny urok Państwa mebli.
7. UWAGA! – rzeczywiste kolory mebli mogą różnić się od tych w „komputerze” w zależności od indywidualnych ustawień i parametrów monitora (różne ustawienia monitora) – takie różnice nie podlegają reklamacjom.

IX. ZWROT MATERACA

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu folii zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy). Materace to produkty zapakowane, które po otwarciu nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych i zdrowotnych.

Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu materaca zakupionego w sklepie stacjonarnym, nawet jeśli posiada oryginalne opakowanie.

X. Dane Klienta i ochrona danych osobowych
1. Podanie przez Klienta danych osobowych w formularzu zamówienia niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Ministerstwo Dobrych Snów nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.
2. Ministerstwo Dobrych Snów oświadcza, że pozyskane dane osobowe zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.1997.133.883).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Klientami.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
2. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa cywilnego.