Regulamin Sklepu Internetowego Ministerstwo Dobrych Snów

I. Ogólne
1. Uregulowania zawarte w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego Ministerstwo Dobrych Snów (dalej: „Regulamin”) mają zastosowanie do wszelkich obecnych i przyszłych stosunków prawnych w zakresie działalności sklepu internetowego https://ministerstwodobrychsnow.pl  z siedzibą w Godziszka (43-376)  ul. Lipowska 30, NIP: 9371225896 (dalej: „Ministerstwo Dobrych Snów„) z klientami Sklepu.
2. Ministerstwo Dobrych Snów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materacy, mebli i artykułów wyposażenia wnętrz dla osób pełnoletnich fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (dalej: „Klient”) a Ministerstwem Dobrych Snów.
4. Każdy klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem.
5. W przypadku Klientów-konsumentów do umów zastosowanie mieć będą m.in. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

II. Zamówienia
1. Zamówienia przejęte za pośrednictwem Sklepu realizowane będą przez Ministerstwo Dobrych Snów.
2. Składanie zamówienia przez Klienta odbywa się na stronie internetowej Sklepu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza zamówienia, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany przez siebie sposób płatności. Skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza (np. niedostarczenie zamówionego produktu albo opóźnienie dostawy) obciążają Klienta.
4. W przypadku Klientów, którzy chcą otrzymać fakturę VAT jako dokumentację transakcji konieczne jest podanie w zamówieniu dokładnych danych Klienta. Faktura VAT lub paragon zostaje przekazana Klientowi wraz z dostarczeniem towaru.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający fakt wpływu zamówienia
6. O szczegółach realizacji zamówienia, warunkach dostawy i kosztach transportu sklep poinformuje w osobnym mailu.
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Ministerstwo Dobrych Snów zaliczki wpłaconej przez Klienta zgodnie z danymi zawartymi w e-mailu w wysokości minimum 30% wartości zamówienia.

8. Termin realizacji zamówienia określony jest każdorazowo przy zakupie produktu a jego upływ liczony jest od daty zaksięgowania zadatku na koncie. W razie niemożliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych od Ministerstwo Dobrych Snów zostanie wskazany nowy termin, o którym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Termin realizacji podany każdorazowo przy każdym produkcie określa czas kompletowania zamówienia na magazynie. Do określenia czasu otrzymania towaru należy uwzględnić dodatkowo czas dostawy, który jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy.

9. Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu braku towaru wobec Ministerstwa Dobrych Snów.

10. Ministerstwo Dobrych Snów na bieżąco informuje Klienta o zmianach w statusie zamówienia. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
11. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. (Konsument) – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Zastrzeżenia: 

 • opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży;
 • złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu, którą może Ministerstwo Dobrych Snów przyjąć lub odrzucić.

III. Ceny
1. Ceny na stronie internetowej Sklepu obowiązują od dnia złożenia zamówienia przez cały okres jego realizacji.
2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

 1. Płatności i dostawa
  1. Formy płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Ministerstwo Dobrych Snów: BANK PEKAO 29 1240 1170 1111 0010 7636 3376;
  2. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Koszty dostawy ponosi Klient.
  2a. Uszkodzenia mebli powstałe podczas transportu należy reklamować na podstawie sporządzonego protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta oraz kuriera.
  3. Koszt dostawy nie obejmuje usługi wniesienia towaru do mieszkania.
  4. Możliwy jest odbiór osobisty towaru z magazynu po uprzednim ustaleniu terminu.
  5. Wysyłka towaru do Klienta albo odbiór osobisty następuje po uregulowaniu całej ceny towaru na rzecz Ministerstwa Dobrych Snów.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostawy z opcji „Kurier” na transport Ministerstwo Dobrych Snów lub odwrotnie, jednak bez zmiany kosztów dla klienta.

 

 1.  Zamówienia na kwotę min. 500 zł, niezależnie od wybranej formy płatności, na terenie Polski realizowane są GRATIS!   

 

 Podane warunki dostawy nie dotyczą:

 • łóżek drewnianych oraz tapicerowanych
 • mebli (typu komody, szafy)
 • produktów wyprzedażowych
 • produktów na które udzielono rabat
 • produktów na promocji

Dla powyższych towarów koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.
W celu wyceny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 669 716 910 lub mailowo [email protected]

 

V. Siła wyższa
1. Wystąpienie siły wyższej jak również innych wypadków losowych, które opóźniają lub utrudniają realizację umowy, a których Ministerstwo Dobrych Snów nie mogła przewidzieć lub nie mogła im zapobiec, zwalniają Ministerstwo Dobrych Snów z obowiązku realizacji umowy w czasie tych zakłóceń.
2. Wszelkie zdarzenia niezależne od Stron niniejszej umowy a mające wpływ na realizację umowy mieszczące się w definicji „siły wyższej”, zwalniają Strony od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

VI. Rękojmia za wady towarów
1. Rękojmia za wady fizyczne i prawne towarów oraz ich elementów dodatkowych jest wyłączona. Nie dotyczy to Klientów – konsumentów (por. punkt 2 poniżej).
2. Ministerstwo Dobrych Snów odpowiada wobec Klienta – konsumenta, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Klient – konsument nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. W celu skorzystania z ww. uprawnień Klient – konsument musi zawiadomić Ministerstwo Dobrych Snów w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Ministerstwo Dobrych Snów nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient – konsument o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli klient – konsument dokonał zakupu  stacjonarnie , to zgodnie z polskim prawem prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  2. Klient – konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku umowa jest uważana za niezawartą, a Klient – konsument jest uprawniony do zwrotu pierwotnie poniesionych kosztów za towar oraz jego wysyłkę. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia przesłania odstąpienia od umowy.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta – konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar, który przeznaczony był do montażu i został zmontowany nie podlega zwrotowi, ponieważ klient dokonał czynności w sposób ewidentny umniejszających jego wartość. Towar po demontażu nie jest towarem nieużywanym.
  6. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą. Konsument, w sytuacji zawarcia Umowy ze Sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup Produktu, będącego przedmiotem Umowy pomiędzy nim a Sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy Konsumentem a Kredytodawcą.

VIII. Reklamacje
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli świadczenia przewidziane w umowie lub Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami umowy lub Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej e-mailem lub w formie pisemnej wysłaną listem poleconym na adres siedziby Ministerstwo Dobrych Snów wypełniając formularz – do pobrania w zakładce Reklamacje, wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura) oraz opieczętowaną kartę gwarancyjną produktu, jeśli taką zawiera, zakupionego towaru w naszym sklepie.

2a) Karta gwarancyjna powinna zawierać kod kreskowy, datę sprzedaży, pieczątkę sklepu Ministerstwa Dobrych Snów, podpis sprzedawcy oraz wpisany nr paragonu / faktury, potwierdzający zakup produktu.

2b) Brak pełnej dokumentacji skutkuje nie przyjęciem reklamacji.

2c) Nie przyjmujemy reklamowanych produktów.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, zdjęcia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ministerstwo Dobrych Snów zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Ministerstwo Dobrych Snów rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z dokumentem dostawy lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:
a) zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy kurierskiej w trakcie odbioru towaru;
b) sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej;
c) telefonicznie lub e-mailem powiadomić Ministerstwo Dobrych Snów.
6. W przypadku mebli wykonanych z litego drewna zróżnicowania w odcieniu, drobne spękania
na sękach i małe rysy są uwarunkowane naturalnie i nie są wadami jakościowymi przez co nie
podlegają reklamacji. Te odchylenia w barwie i strukturze są znakami oryginalności materiałów i
stanowią szczególny urok Państwa mebli.
7. UWAGA! – rzeczywiste kolory mebli mogą różnić się od tych w „komputerze” w zależności od indywidualnych ustawień i parametrów monitora (różne ustawienia monitora) – takie różnice nie podlegają reklamacjom.

IX. ZWROT MATERACA

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu folii zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy). Materace to produkty zapakowane, które po otwarciu nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych i zdrowotnych.

Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu materaca zakupionego stacjonarnie, nawet jeśli posiada oryginalne opakowanie.

X. Dane Klienta i ochrona danych osobowych
1. Podanie przez Klienta danych osobowych w formularzu zamówienia niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Ministerstwo Dobrych Snów nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.
2. Ministerstwo Dobrych Snów oświadcza, że pozyskane dane osobowe zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.1997.133.883).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Klientami.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
2. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

 

 

UŻYWANIE KARTY UPOMINKOWEJ

 1. Karta Upominkowa może zostać przekazana przez Nabywcę osobie trzeciej, która staje się jej Posiadaczem. Do używania Karty Upominkowej uprawniony jest jej każdoczesny Posiadacz.
 2. Karta Upominkowa może być używana wyłącznie do dokonywania zapłaty stacjonarnie w Ministerstwo Dobrych Snów
 3. Zapłata Kartą Upominkową jest możliwa wyłącznie:
  • w Okresie Ważności Karty
  • do wysokości aktualnego Salda Karty Upominkowej
 4. Każdoczesny Posiadacz autoryzuje transakcje Kartą Upominkową poprzez złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji.
 5. Transakcje Kartą Upominkową dokonywane są w złotych polskich
 6. Saldo Karty Upominkowej ulega każdorazowo obniżeniu o cenę towarów lub usług, za które nastąpiła zapłata Kartą Upominkową
 7. Posiadacz nie jest uprawniony do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość towarów lub usług, za które zapłacił Kartą Upominkową, jest niższa niż aktualne Saldo Karty Upominkowej.
 8. W sytuacji, gdy wartość nabywanych towarów lub usług jest wyższa niż aktualne Saldo Karty Upominkowej, Posiadacz jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Akceptanta różnicy ceny w sposób akceptowany przez danego Akceptanta, jeżeli umożliwia on zapłatę za swoje towary i usługi częściowo z wykorzystaniem Karty Upominkowej a częściowo z wykorzystaniem innej metody płatności.
 9. Posiadacz może dokonywać zapłaty z użyciem Karty Upominkowej wielokrotnie do wyczerpania aktualnego Salda Karty Upominkowej lub do upływu Okresu Ważności Karty.
 10. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części. Zasady określone w zdaniu poprzedzającym obowiązują także w razie braku wykorzystania wszystkich środków znajdujących się na Karcie Upominkowej w okresie jej ważności.
 11. Środki gromadzone na Karcie Upominkowej nie podlegają oprocentowaniu.

§ 1 WYGAŚNIĘCIE WAŻNOŚCI KARTY UPOMINKOWEJ

 1. Karta Upominkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu Karta Upominkowa traci ważność, a niewykorzystane Saldo Karty Upominkowej nie podlega zwrotowi.
 2. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Upominkowej w ciągu 90 dni, licząc od dnia upływu Okresu Ważności Karty. Wznowienie Karty Upominkowej polega na przywróceniu możliwości korzystania ze środków znajdujących się na Karcie Upominkowej w momencie utraty ważności przez tę Kartę Upominkową, pomniejszonych o opłatę należną Wydawcy z tytułu wznowienia Karty Upominkowej. Środki zostaną udostępnione na nowej Karcie Upominkowej.
 3. W celu wznowienia Karty Upominkowej Posiadacz powinien powiadomić  Ministerstwo Dobrych Snów drogą mailową na adres [email protected]
 4. Wznowienie Karty Upominkowej następuje w tym samym dniu, w którym Posiadacz zgłosi wznowienie.
 5. Posiadacz może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji potwierdzających, że jest on prawowitym Posiadaczem Karty Upominkowej.
 6. Ważność Karty Upominkowej może zostać wydłużona maksymalnie do 15 miesięcy licząc od dnia jej aktywacji. Tym samym Posiadacz może korzystać ze wznowionej Karty Upominkowej przez okres od dnia jej wznowienia do maksymalnie ukończenia 15-ego miesiąca licząc od dnia jej zakupu. Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Karta Upominkowa traci ważność, a niewykorzystane Saldo Karty Upominkowej nie podlega zwrotowi. Ponowne wznowienie Karty Upominkowej nie jest możliwe.
 7. Posiadacz jest zobowiązany do uiszczenia za wznowienie Karty Upominkowej opłaty, o której mowa w § 10 Regulaminu. Opłata zostanie potrącona przez Wydawcę z kwoty środków dostępnych na wznowionej Karcie Upominkowej przed jej wydaniem Posiadaczowi.

§ 2 ZWROT KARTY UPOMINKOWEJ

 1. Nabywca, który w celu nabycia Karty Upominkowej został poproszony o przekazanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, może odstąpić od umowy nabycia Karty Upominkowej i zwrócić ją Wydawcy, jeżeli:
  • nie upłynął okres 14 dni od dnia nabycia Karty Upominkowej
  • Nabywca przekaże Wydawcy Kartę Upominkową w Punkcie Sprzedaży, w którym Karta Upominkowa została nabyta
  • Saldo Karty Upominkowej jest równe Kwocie Zasilenia
  • Nabywca przedstawi kartę płatniczą o tym samym numerze co karta płatnicza, której użyto w celu zapłaty Kwoty Zasilenia, w przypadku gdy zasilenie Karty Upominkowej zostało dokonane kartą płatniczą.
 2. Do odstąpienia od umowy o Kartę Upominkową i jej zwrotu Wydawcy nie jest uprawniony Posiadacz niebędący Nabywcą.
 3. Po odstąpieniu przez Nabywcę od umowy nabycia Karty Upominkowej i zwróceniu jej Wydawcy zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Wydawca zwróci Nabywcy środki pieniężne w wysokości równej Kwocie Zasilenia tej Karty Upominkowej w taki sam sposób, w jaki Nabywca przekazał Wydawcy środki pieniężne w celu nabycia Karty Upominkowej
 4. Zasady zwrotu Karty Upominkowej nabytej na stronie internetowej określa odrębny regulamin

§ 3 OPŁATY

Wydawca pobiera następujące opłaty:

 1. za wznowienie środków na Karcie Upominkowej: 30 PLN
 2. za wydanie nowej Karty Upominkowej w miejsce utraconej lub zniszczonej Karty Upominkowej w sytuacjach wskazanych w Regulaminie: 30 PLN
 3. za połączenie środków z kilku Kart Upominkowych: 3 PLN za każdą kartę użytą w procesie połączenia środków, czyli opłata za połączenie środków z 2 Kart Upominkowych wyniesie 3 PLN za każdą Kartę, z których środki mają być przetransferowane oraz 3 PLN za nową Kartę Upominkową, na którą środki zostaną przetransferowane. Oznacza to, że całkowita opłata w użytym przykładzie wyniesie 9 PLN.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Upominkowej akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Nabywca oraz każdoczesny Posiadacz jest zobowiązany do poinformowania osoby, której przekazuje Kartę Upominkową o treści Regulaminu. Posiadacz poprzez przyjęcie Karty Upominkowej akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Umowa o Kartę Upominkowa zawierana na podstawie Regulaminu zostaje zawarta w języku polskim
 3. Nabywca i Posiadacz może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie:
  • pisemnej na adres: Ministerstwo Dobrych Snów, Godziszka (43-376)  ul. Lipowska 30
  • poczta elektroniczna na adresu [email protected]
  • dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta na numer +48 669 716 910 (opłata za połączenie zgodna ze stawkami operatora sieci).
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu określa Polityka Prywatności
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, w którym Nabywca lub Posiadacz jest konsumentem – także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Spory, które nie mogą zostać rozwiązane na mocy porozumienia między Stronami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Nabywcy lub Posiadacza.